Centrum voľného času Trend

poskytuje deťom a mládeži v meste Detva voľnočasové aktivity už niekoľko desaťročí. Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti dlhodobo zabezpečujeme organizáciu okresných kôl športových súťaží, predmetových olympiád a prednesových súťaží  ako aj rôzne sezónne aktivity – letné tábory, karnevaly, tvorivé dielne a iné podujatia.

HISTÓRIA

4.novembra 1974 sa otvorili „brány„ novozaloženého Mestského domu pionierov a mládeže v Detve ako štátne mimoškolské výchovno – vzdelávacie zariadenie. Zakladateľkou a prvou riaditeľkou bola p. Hilda Miháľová. Nakoľko toto zariadenie nemalo vlastné priestory, podmienky pre činnosť MsDPM vytvoril ZK ROH PPS Detva. Najprv to bola pracovňa pre jednu osobu o rozlohe 2 x 2,5 m, po dlhšom období s ďalšími pribúdajúcimi pracovníkmi pribudli aj ďalšie priestory. Okrem toho všetka krúžková činnosť sa taktiež robila v ZK ROH.

Prvý založený krúžok bol folklórny – tanečný, neskôr súbor Ratolesť o ktorý bol mimoriadny záujem zo strany detí, o čom nasvedčovalo prihlásených cez 80 žiakov ZŠ.  Zo začiatku pokiaľ sa našiel vhodný vedúci krúžku, jeho činnosť zabezpečovala riaditeľka zariadenia spolu s členkou folklórneho súboru Detva sl. Adou Harachovou – Hlávkovou. Krúžok sa prvý – krát prezentoval na folklórnom festivale na amfiteátri v Detve, kde zožal prvý úspech. Jeho pravidelnú činnosť ocenili nielen rodičia, ale aj funkcionári FF.

V snahe čo najefektívnejšie využiť voľný čas detí, záujmová činnosť sa ďalej rozvíjala a postupne pribúdali ďalšie krúžky : hudobný – sláčikové nástroje, z ktorého neskôr vznikla ľudová hudba Detvančok, bábkarský, modelársky, rezbársky, turistický, dychové nástroje, šachový, fotografický, klub dievčat, detvianska výšivka a iné. Tieto viedli kvalifikovaní externí pracovníci, ktorých vedenie zariadenia získavalo z radov mladých technikov, inžinierov zo závodu PPS, z radov učiteľov, ale aj rodičov detí a pracovníkov MsDPM, ktorých rady sa úmerne rozširovali. Títo zabezpečovali aj ďalšiu mimoškolskú činnosť žiakov a to organizovaním rôznych podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrili :

–       Novoročné stretnutia pionierov s predstaviteľmi okresu, mesta a závodu

–        Lampiónové sprievody s veľkou účasťou detí a rodičov

–        Posedenia pod jedličkou

–      Stretnutia s Dedom Mrázom a Snehulienkou ktorých privážal záprah  koní vo vyzdobenom koči

–        Týždeň pionierskych aktivít

–        Posedenie pri čaji

–        Branný pretek

–        100 jarných km

–        Cyklistické preteky

–        Stop dopravným nehodám

–        Miss bábika a iné

Po zrušení malotriednej školy v Detve – Stavanisku, riaditeľka MsDPM p. Miháľová, požiadala Okresný národný výbor – odbor školstva vo Zvolene o pridelenie tejto bývalej školy pre potreby detí nášho mesta, na turistickú základňu, čomu bolo vyhovené. Po ročnej prestavbe budovy a kompletnom vybavení, sa v školskom roku 1976 – 77 slávnostne otvorila. Záujmové krúžky ju využívali na sústredenia a to hlavne folklórny a ľudová hudba, uskutočňovali sa rôzne podujatia športové, prírodovedné, kultúrne. Krásna poloha turistickej základne, jej vybavenie, umožnilo organizovať bohatú letnú činnosť a to výmenou detí z Hurbanova, Vimperku v Čechách, Maďarska, Poľska od Baltického mora, Nemecka. Tábory boli aj v Patinciach, Mikulove v Slovenskom Raji a inde. Vybratí, úspešní pionieri sa zúčastnili Medzinárodných táborov mieru.

Pre rozvíjajúcu sa činnosť priestory ZK ROH už nepostačovali, preto bolo nevyhnutné vybudovať nové zariadenie. Po 10 rokoch od založenia MsDPM sa v „akcii Z“ vybudovala nová budova a 24. apríla 1984 riaditeľka p. Miháľová za účasti predstaviteľov mesta a vedúceho odboru školstva ONV p. J. Ozana prestrihla pásku a MsDPM odovzdala pionierom mesta. Slávnostnú atmosféru vytvoril súbor Ratolesť a ľudová hudba Detvančok, ktorí boli držiteľmi viacerých ocenení nielen celoštátnych, ale aj medzinárodných.

V nových priestoroch našli uplatnenie krúžky umelecké, ale aj technické : dráhových, leteckých, lodných, plastových modelárov a neskôr krúžky výpočtovej techniky už pod vedením nového riaditeľa p. Milana Lakotu. Neskôr sa stala riaditeľkou p. Jana Kováčiková a MsDPM sa premenoval na Dom detí a mládeže. Ten v roku 1990 sa opäť premenoval na Centrum voľného času – Trend. Názov vzišiel z tanečnej veľmi úspešnej skupiny Trend, ktorá pracovala v zariadení.

Od založenia až podnes si svoje prvenstvo stále drží DFS Ratolesť a DĽH Detvanček. Nie menej úspešnými sú aj naďalej krúžky moderného tanca. TS Stings sa zúčastňuje rôznych súťaží nielen slovenského, ale aj európskeho  a svetového rozmeru, kde získali niekoľko ocenení – niekoľkonásobný Majster a Vicemajster Slovenska, Majster sveta a dvojnásobný Vicemajster sveta, druhý Vicemajster sveta. V zariadení okrem záujmovej činnosti sa naďalej pripravuje aj príležitostná činnosť s rôznorodým zameraním.

Profil zariadenia

Forma výchovno – vzdelávacej činnosti: celoročná
Výchovný jazyk : slovenský
Druh školského zariadenia: štátne
Zriaďovateľ: Mesto Detva

Centrum voľné času vykonáva svoju činnosť podľa Zákona NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z.z., Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na dané školské roky, Štatútu a Výchovného programu CVČ Trend v Detve. CVČ Trend je školským zariadením a významným činiteľom realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež do 30 rokov veku v ich voľnom čase, je otvoreným školským zariadením pre všetkých záujemcov, ktorí chcú využiť možnosti práce v záujmových útvaroch alebo majú záujem o účasť na príležitostných podujatiach rôzneho zamerania s výchovným pôsobením na základe zákona o výchove a vzdelávaní a iných legislatívnych noriem. Pre svoju činnosť využíva CVČ Trend vlastné priestory, ale i priestory základných škôl, športových hál, športovísk ako aj priestory iných zariadení v meste. 

Činnosť CVČ vychádza zo záujmov detí, mládeže, ale aj ich rodičov. I keď je určitá tradícia zariadenia, na ktorej je úspešná činnosť postavená, ktorá samozrejme tiež vychádza zo záujmu cieľových skupín. Ďalšie zameranie činnosti v jednotlivých oddeleniach záleží na výsledkoch prieskumu, zmapovaní názorov, požiadaviek a dopytu mladých ľudí, ich rodičov a v nemalej miere i širšej verejnosti, hlavne pre prípravu príležitostných aktivít.

Poslanie
Cenrum voľného voľného času už vo svojom názve obsahuje hlavné zameranie svojej činnosti, miesto, kde je možné tráviť voľný čas počas celého kalendárneho roka. Je to zariadenie, ktorého poslaním je uskutočňovať neformálne vzdelávanie v mimoškolskej činnosti.
Poslanie výchovy a výchovného ovplyvňovania voľného času detí a mládeže predstavujú úlohy:
umožniť uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, schopností, záujmov, nadania a talentu cieľových skupín, a tak napomôcť k uplatneniu a sebarealizácii v bežnom živote
viesť deti a mládež k aktívnemu, užitočnému a zmysluplnému využívaniu voľného času v prospech každého jedinca aj spoločnosti formou výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti
 prispievať k rozširovaniu vedomostného obzoru v rôznych oblastiach, k uplatňovaniu a využitiu vedomostí získaných v škole viesť k súťaživosti v rôznych oblastiach predchádzať činnosťami v CVČ sociálno-patologickým javom viesť deti, mládež, ale aj ich rodičov k aktívnemu oddychu za účelom regenerácie fyzických aj psychických síl, k športu a primeranej fyzickej aktivite rozvíjať potrebu zdravého spoločenského kontaktu a vzťahov na princípe noriem spoločenského správania a ľudského spolunažívania podpora spoluúčasti detí a mládeže na formovaní politiky štátu, regiónu a obce pomôcť a ukázať mladým ľuďom cestu pri začlenení do pracovno-spoločenského života

Oddelenia
– estetiky a kultúry
– pracovno-technické
– prírodovedno – environmentálne
– spoločenských vied
– telovýchovy a športu

Formy výchovno – vzdelávacej činnosti
– pravidelná záujmová činnosť
– príležitostná, spontánna činnosť
– prázdninová činnosť