Plán práce príležitostnej záujmovej činnosti na rok 11/12, tematická oblasť spoločensko – vednána

Tematická oblasť spoločensko – vedná

Hlavné úlohy a ciele:

 • Organizovať podujatia pre deti ZŠ A SŠ so spoločensko vedným zameraním – podujatia zamerané na spoločenské cítenie, povedomie, na spoločenskú etiku
 • Organizovať a pripravovať podujatia náučného charakteru – rôzne besedy, prednášky
 • Rozvíjať prostredníctvom organizovania olympiád spisovnú výslovnosť a zreteľnosť reči slovenského jazyka
 • Prostredníctvom súťaží rozvíjať prednes poetických a prozaických diel
 • Osvojenie si a upevnenie cudzieho jazyka – schopnosť interaktívne využiť jazyk, symboly a texty ( Olympiáda nemecký a anglický jazyk )
 • Osvojovanie cudzieho jazyka – Angličtiny v predškolskom veku dieťaťa.
 • Spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok mesta Detva a iných miest na Slovensku.
 • Spoznávanie tradičného života minulého storočia
 • V prepojení s oddelením estetiky cieľom je u detí rozvíjať estetické cítenie a naučiť sa srdcom vnímať umenie a kultúru. Deti by mali z krúžku odchádzať plní estetických dojmov a nových informácii.
 • Organizovanými podujatiami a činnosťou záujmových útvarov nadväzovať na vyučovací proces, a tak prispievať k rozvoju talentov žiakov, ako aj k cieľavedomému a zmysluplnému využívaniu voľného času detí v našom meste a okolí.

Náplň práce príležitostnej činnosti v spoločensko vednej oblasti, sa bude realizovať formou podujatí:

 • Recitačné súťaže – v rámci detvianskeho okresu
 • Organizačne zabezpečiť a zrealizovať podľa termínovníka všetky olympiády spoločensko – vedné, prírodovedné
 • Zabezpečiť činnosť záujmového útvaru Veselé žabky
 • Samostatne viesť záujmové útvary Prípravka DFS Ratolesť a Zumba
 • Vypracovanie plánu činnosti pre materské centrum, zabezpečovať aktivity
 • Metodicky usmerňovať činnosť novovzniknutého záujmového útvaru klub animátorov a dobrovoľníkov

Október

 • Súťaž pre deti ZŠ „ Riskuj“
  Vedomostná súťaž pre deti ZŠ – 4 tímy po 4 súťažiacich, 3 kolá, otázky z predmetov v škole, športu alebo kultúry.
 • Stolnotenisový turnaj
 • Propagácia projektu Európa v škole
 • Tajomstvo strašidiel

November

 • Obvodné kolo Timravina studnička
  VVC – rozvíjať u detí pozitívny vzťah k pôvodnej slovenskej poézii a próze
  Obsah – prednes, hodnotenie, usmernenie k ďalšiemu recitátorskému
  Vystúpeniu
 • Výstava o životnom prostredí a problémoch rozvojových krajín
 • Diskotéka pre mladých
 • Šachový turnaj 1.kolo

December

 • Obvodné kolo Slovenského jazyka a literatúry
  VVC – Prostredníctvom tejto olympiády rozvíjať a uchovávať u detí spisovnú výslovnosť a zreteľnosť reči slovenského jazyka
  Obsah – teoretická, ústna časť a vyhodnotenie
 • Oceňovanie športovcov
 • Mikuláš na ľade
 • Cyklus charitatívnych podujatí
 • Beseda v rámci Svetového dňa ľudských práv
 • Projekt Vianoce a solidarita

Január

 • Obvodné kolo – Šaliansky Maťko
  VVC – rozvíjať u detí vzťah k pôvodnej slovenskej povesti
  Obsah – prednes, vyhodnotenie
 • Obvodné kolo – Nemecký jazyk ZŠ
  VVC – osvojenie si a upevnenie cudzieho jazyka – schopnosť interaktívne využiť jazyk, symboly a texty
  Obsah – písomná, ústna časť a vyhodnotenie
 • Obvodné kolo – Anglický jazyk ZŠ
  VVC – osvojenie si a upevnenie cudzieho jazyka – schopnosť interaktívne využiť jazyk, symboly a texty
  Obsah – písomná, ústna časť a vyhodnotenie
 • Obvodové kolo – matematická olympiáda
  Vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti
 • Šachový turnaj 2.kolo
 • Návšteva kina pre členov záujmových útvarov

Február

 • Fašiangy
 • Obvodové kolo – Dejepisná olympiáda
  Prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti z dejín. Podporovať nové formy tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín. Spopularizovať históriu medzi žiakmi, aby sa stala súčasťou podobných foriem súťaženia.
 • Obvodové kolo – Biologická olympiáda
  Je jedným z výchovno-vzdelávacích prostriedkov na prehlbovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov z prírodopisu a biológie.
 • Obvodové kolo – Geografická olympiáda
  viesť žiakov ku komplexnému pohľadu na prírodu a ľudskú spoločnosť, pestovať v nich zodpovedný vzťah k životnému
 • Prednášky na školách o zdravej výžive, fajčení alkohole, drogách pri príležitosti svetového dňa rakoviny
 • Valentínska kvapka krvi pre stredné školy

Marec

 • Jarné prázdniny – mestský tábor
 • Mesiac kníh“ projekt s knižnicou K. A. Medveckého
 • Šachový turnaj 3.kolo
 • Obvodné kolo – Poézia a próza
  VVC – rozvíjať u detí pozitívny vzťah k literatúre – poézii a próze
  Obsah – prednes, vyhodnotenie
 • Obvodové kolo – Fyzikálna olympiáda
  Podporovať u žiakov záujem o fyziku a je aplikácie prehlbovať ich vedomosti a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti formou riadenej individuálnej a kolektívnej prípravy
 • Obvodové kolo – Chemická olympiáda
  tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov, t. j. rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a vzbudzovať u žiakov hlbší a sústavný záujem o chémiu
 • Obvodové kolo – Pytagoriáda
  podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením; rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike

Apríl

 • Obvodné kolo – Rétorika
  VVC – rozvíjať u detí a podporovať hovorený – rečnícky talent, pretransformovanie písaného textu – úryvku do hovorovej reči
  Obsah – rozlosovanie, príprava a samotný rečnícky prednes
 • Deň Zeme
 • Diskotéka pre mladých
 • Obvodové kolo – Matematická olympiáda
  Vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti
 • Obvodové kolo – Biologická olympiáda
  Je jedným z výchovno-vzdelávacích prostriedkov na prehlbovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov z prírodopisu a biológie.

Máj

 • Deň Matiek
 • Finálový šachový turnaj
 • Obvodové kolo – Fyzikálna olympiáda
  Podporovať u žiakov záujem o fyziku a je aplikácie prehlbovať ich vedomosti a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti formou riadenej individuálnej a kolektívnej prípravy

Jún

 • Olympiáda športové kluby
 • Príprava letnej činnosti

Júl, august

 • Mestské tábory – pripravené so špecifickým zameraním

Celoročné aktivity a podujatia – besedy pre rôzne vekové kategórie, premietanie rozprávky, bábkové divadlo …..