Plán práce príležitostnej záujmovej činnosti na rok 11/12, tematická oblasť esteticko – kultúrna

Tematická oblasť esteticko – kultúrna


 • úlohou tohto oddelenia je u detí prehlbovať, ale aj otvoriť srdce pre estetické cítenie. Hudobno – tanečná výchova detí sa zameriava na prebudenie hlbokého a trvalého vzťahu k umeleckým hodnotám tanečno – hudobného charakteru. Taktiež vedie k vypestovaniu a stabilizácii dobrých pohybovo – tanečných návykov, k ich uplatneniu vo vlastnej tvorivosti detí a k poznaniu trvalých hodnôt ľudového a moderného umenia…
 • úlohou záujmových krúžkov tohto oddelenia je vypestovať u detí uvedomené, správne držanie tela a cit pre rytmus a rytmický a dynamický pohyb.
 • jednotlivé krúžky tohto oddelenia pripravujú deti na rôzne vystúpenia, súťaže, prehliadky, festivaly ….
 • cieľom oddelenia je okrem horeuvedených činností aj príprava a zabezpečenie rôznych kultúrnych podujatí nielen pre deti ale aj širokú verejnosť.
 • organizovanými podujatiami a činnosťou záujmových útvarov nadväzovať na vyučovací proces, a tak prispievať k rozvoju talentov žiakov, ako aj k cieľavedomému a zmysluplnému využívaniu voľného času detí v našom meste a okolí.
 • Spontánna činnosť – spontánne aktivity, ktoré sú chápané ako nízkoprahové aktivity pre neorganizované skupiny detí a mládeže
  ( otvorené priestory, klubovne kde si deti môžu zahrať spoločenské hry, stolný tenis, počúvať hudbu, navštíviť počítačovú učebňu ). Do priestorov Centra voľného času – Trend môžu prísť deti/mládež kedykoľvek podľa prevádzky budovy a rozvrhu hodín popoludní počas pedagogického dozoru ( do 19,00 ) . Takáto činnosťou by mala pritiahnuť deti a mládež, ktorí trávia svoj voľný čas na uliciach, kde môžu získavať negatívne návyky.

Príležitostná záujmová činnosť

September

 • Nábor a propagácia do záujmových útvarov
 • Deň otvorených dverí v CVČ
  VVC – prilákať a zaujať deti a rodičov ponukou záujmových útvarov
  Obsah – nábor do ZÚ, vystúpenie DFS Ratolesť, DĽH Detvanček, TS Stings, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, súťaže v okolí CVČ, skákací hrad

Október

 • vystúpenie DFS Ratolesť – detviansky jarmok
  VVC –prezentácia záujmovej činnosti
  Obsah – tanečné vystúpenie zostavené podľa vypracovaného scenára
 • vystúpenie DFS Ratolesť – Z úcty k Vám
  VVC – pripomenúť si mesiac október ako mesiac z úcty k starším
  Obsah – tanečné vystúpenie
 • Tajomstvo strašidiel
  VVC – nové zážitky, pestovanie estetického cítenia
  Obsah – plnenie úloh v rôznych komnatách strašidelného zámku,
  rozprávkové bytosti

November

 • Vianočné tvorivé dielne
  VVC – rozvíjať u detí kreativitu za pomoci a účasti rodičov
  Obsah – výroba vianočných ozdôb z rôznych prírodných materiálov

December

 • Oceňovanie športovcov – ocenení športovci, hostia
  VVC – prezentácia najlepších športovcov nášho mesta
  Obsah – slávnostný program spojený s oceňovaním športovcov
 • Mikuláš na ľade – pre deti, rodičov, širokú verejnosť
  VVC – oslava sviatku Mikuláša netradičnou formou
  Obsah – zábavné súťaže pre deti a rodičov spojené s programom
 • Mikuláš pre MŠ
 • Koledovanie po meste DFS Ratolesť

Január

 • Návšteva kina pre členov záujmových útvarov
  VVC – vytvárať u detí pozitívny vzťah k umeniu
  Obsah – návšteva predstavenia

Február

 • Zimná olympiáda pre MŠ
  VVC – zábavnou formou rozvíjať u detí pohybové zručnosti na korčuliach a olympijskú myšlienku
  Obsah – súťažné úlohy s tématikou olympiády
 • Fašiangy v Detve
  VVC – spoznávanie a uchovávanie tradícii v povedomí detí a širokej verejnosti
  Obsah – fašiangový sprievod, kultúrny program, zábava

Marec

 • Jarné prázdniny – mestský tábor
 • Sústredenie DFS Ratolesť
 • Prvosienka – program k MDŽ
  VVC – pripomenutie si sviatku MDŽ, prezentácia ZÚ
  Obsah – vystúpenie detí záujmových útvarov CVČ

Apríl

 • Deň Zeme
  VVC – vytvárať u detí vzťah k okoliu, k prírode
  Obsah – sled na seba nadväzujúcich podujatí s tématikou prírody
 • Stavanie májov – mesto DT
 • Veľkonočná oblievačka
  VVC – uchovávať v povedomí detí a verejnosti tradíciu veľkonočných sviatkov
  Obsah – oblievačka dievčat DFS Ratolesť
 • Na ľudovú nôtu – spevácka súťaž pre deti MŠ
  VVC – rozvoj nadanie a speváckeho talentu
  Obsah – príprava piesni, spevácka súťaž
 • Regionálna prehliadka DFS

Máj

 • Mamičke z lásky – program k ukončeniu krúžkovej činnosti
  VVC – pripomenúť si deň matiek, prezentácia ZÚ
  Obsah – vystúpenie záujmových útvarov
 • Váľanie májov
 • Slávik Slovenska
  VVC – podporovať u detí a rozvíjať spevácky talent
  Obsah – príprava piesni formou zhrávok, spevácka súťaž

Jún

 • Olympiáda športovcov – športové kluby mesta Detva
 • Rozprávka k MDD – pre deti, rodičov, širokú verejnosť
  VVC – zábavnou formou sa preniesť do rozprávky, rozvíjať u detí fantáziu a kreativitu
  Obsah – zábavné súťaže, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, skákací hrad …
 • Príprava DFS na letné festivaly a zájazdy

Júl, august

 • Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve
 • Folklórne festivaly – v rámci Slovenska a zahraničia
 • Mestské tábory – pripravené so špecifickým zameraním

Celoročné aktivity a podujatia – besedy pre rôzne vekové kategórie, premietanie rozprávky, bábkové divadlo …..

Hospitačná činnosť – Pravidelná spolupráca s externými pracovníkmi.