Rada školy

Členovia


Za rodičov:

Jaroslava Kemlágová

Mgr. Slavomír Ciglan

Za pedagogických zamestnancov:

Ľubica Paprčková – predseda rady školy

Mgr. Zdenka Melicherová

Za nepedagogických zamestnancov:

Lucia Freiboldová

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Gabriela Melichová

Jozef Výbošťok

Mgr. Jana Kuzárová – podpredseda rady školy

Štatút rady školy