Matematická olympiáda Z5 a Z9 2022

Dňa 26. Januára 2022 sa dištančnou formou (na školách) uskutočnilo okresné kolo 71. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z5 (piaty ročník ZŠ) a Z9 (deviaty ročník ZŠ).

Toho roku sa olympiády zúčastnilo šesť škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Obrancov mieru, Detva, ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ J. Drdoša Vígľaš a ZŠ Kriváň.Poslaním MO je:

a) aktivizovať žiakov základných a stredných škôl v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti;

b) vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti; c) prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v matematike a podporovať ich odborný rast;

d) prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium matematiky a nadväzujúcich študijných odborov;

e) umožňovať učiteľom spätne využívať poznatky získané v MO na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Napriek pretrvávajúcej pandemickej situácie sme radi, že sa základné školy v detvianskom okrese stále zapájajú do okresných kôl olympiád konaných aspoň dištančnou formou. Častokrát je príprava a priebeh pre žiakov a učiteľov komplikovanejšia než by tak bolo pri forme prezenčnej.

Taktiež ďakujeme učiteľom, ktorí sa zúčastnili opravovania testov žiakov.V tomto ročníku okresného kola olympiády sa na prvom mieste v kategórii Z5 umiestnil žiak Peter Murín zo Základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši a v kategórii Z9 žiak Patrik Purdek zo Základnej školy J. J. Thurzu v Detve. V Matematickej olympiáde je postupová len kategória Z9 z ktorej sa ďalej pokračuje do krajského kola. Gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom.Celkové poradie:

Z5

1. Peter Murín – ZŠ Jána Drdoša počet bodov 16 úspešný riešiteľ

2. Martina Gondová – ZŠ s MŠ, Školská Hr počet bodov 11 úspešný riešiteľ

2. Timea Herdová – ZŠ Kukučínova Detva počet bodov 11 úspešný riešiteľ

3. Daniela Juríková – ZŠ Obrancov mieru Dt počet bodov 10 úspešný riešiteľ

3. Zoja Šufliarská – ZŠ Obrancov mieru Detva počet bodov 10 úspešný riešiteľ

3. Miroslava Kalamárová – ZŠ s MŠ Školská Hr počet bodov 10 úspešný riešiteľ

4. Martin Hronček – ZŠ s MŠ, Školská Hriňová počet bodov 9 úspešný riešiteľ

Martin Tkáč – ZŠ Obrancov mieru Detva počet bodov 8 neúspešný riešiteľ

Alexandra Gajdošíková – ZŠ J. J. Thurzu počet bodov 8 neúspešný riešiteľ

Andrej Hanes – ZŠ Kukučínova Detva počet bodov 8 neúspešný riešiteľ

Martin Ďurica – ZŠ Kukučínova Detva počet bodov 7 neúspešný riešiteľ

Jaroslav Kamenský – ZŠ Obrancov mieru Detva počet bodov 6 neúspešný riešiteľ

Simona Machalová – ZŠ s MŠ, Školská Hriňová počet bodov 6 neúspešný riešiteľ

Viktória Sováková – ZŠ s MŠ, Školská Hriňová počet bodov 6 neúspešný riešiteľ

Juraj Stieranka – ZŠ s MŠ, Školská Hriňová počet bodov 6 neúspešný riešiteľ

Viktória Sujová – ZŠ Kukučínova Detva počet bodov 6 neúspešný riešiteľ

Martin Sedliak – ZŠ Kukučínova Detva počet bodov 3 neúspešný riešiteľ

Lilien Krnáčová – ZŠ Kukučínova Detva počet bodov 2 neúspešný riešiteľ

Lukáš Lakota – ZŠ Kukučínova Detva počet bodov 0 neúspešný riešiteľ

Z9

1. Patrik Purdek – ZŠ Júliusa Juraja Thurzu počet bodov 13 úspešný riešiteľ

2. Adrian Chlebničan – ZŠ obrancov mieru počet bodov 12 úspešný riešiteľ

Šimon Sára – ZŠ v Kriváni počet bodov 5 neúspešný riešiteľ

Miroslav Novák – ZŠ obrancov mieru počet bodov 5 neúspešný riešiteľ

Veronika Beraxová – ZŠ s MŠ, Školská Hriňová počet bodov 4 neúspešný riešiteľ

Sofia Sujová – ZŠ s MŠ Školská Hriňová počet bodov 4 neúspešný riešiteľ

Andrej Kmeť – ZŠ s MŠ Školská Hriňová počet bodov 3 neúspešný riešiteľ

Kristína Žilková – ZŠ s MŠ Školská Hriňová počet bodov 3 neúspešný riešiteľ

Kornélia Rojíková – ZŠ s MŠ Školská Hriňová počet bodov 2 neúspešný riešiteľ

Zdroj: IUVENTA