Profil zriadenia

Forma výchovno – vzdelávacej činnosti: celoročná
Výchovný jazyk : slovenský
Druh školského zariadenia: štátne
Zriaďovateľ: Mesto Detva

Centrum voľné času vykonáva svoju činnosť podľa Zákona NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z.z., Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na dané školské roky, Štatútu a Výchovného programu CVČ Trend v Detve. CVČ Trend je školským zariadením a významným činiteľom realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež do 30 rokov veku v ich voľnom čase, je otvoreným školským zariadením pre všetkých záujemcov, ktorí chcú využiť možnosti práce v záujmových útvaroch alebo majú záujem o účasť na príležitostných podujatiach rôzneho zamerania s výchovným pôsobením na základe zákona o výchove a vzdelávaní a iných legislatívnych noriem. Pre svoju činnosť využíva CVČ Trend vlastné priestory, ale i priestory základných škôl, športových hál, športovísk ako aj priestory iných zariadení v meste.

Činnosť CVČ vychádza zo záujmov detí, mládeže, ale aj ich rodičov. I keď je určitá tradícia zariadenia, na ktorej je úspešná činnosť postavená, ktorá samozrejme tiež vychádza zo záujmu cieľových skupín. Ďalšie zameranie činnosti v jednotlivých oddeleniach záleží na výsledkoch prieskumu, zmapovaní názorov, požiadaviek a dopytu mladých ľudí, ich rodičov a v nemalej miere i širšej verejnosti, hlavne pre prípravu príležitostných aktivít.

Poslanie
Cenrum voľného voľného času už vo svojom názve obsahuje hlavné zameranie svojej činnosti, miesto, kde je možné tráviť voľný čas počas celého kalendárneho roka. Je to zariadenie, ktorého poslaním je uskutočňovať neformálne vzdelávanie v mimoškolskej činnosti.
Poslanie výchovy a výchovného ovplyvňovania voľného času detí a mládeže predstavujú úlohy:
umožniť uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, schopností, záujmov, nadania a talentu cieľových skupín, a tak napomôcť k uplatneniu a sebarealizácii v bežnom živote
viesť deti a mládež k aktívnemu, užitočnému a zmysluplnému využívaniu voľného času v prospech každého jedinca aj spoločnosti formou výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti
prispievať k rozširovaniu vedomostného obzoru v rôznych oblastiach, k uplatňovaniu a využitiu vedomostí získaných v škole viesť k súťaživosti v rôznych oblastiach predchádzať činnosťami v CVČ sociálno-patologickým javom viesť deti, mládež, ale aj ich rodičov k aktívnemu oddychu za účelom regenerácie fyzických aj psychických síl, k športu a primeranej fyzickej aktivite rozvíjať potrebu zdravého spoločenského kontaktu a vzťahov na princípe noriem spoločenského správania a ľudského spolunažívania podpora spoluúčasti detí a mládeže na formovaní politiky štátu, regiónu a obce pomôcť a ukázať mladým ľuďom cestu pri začlenení do pracovno-spoločenského života

Oddelenia
– estetiky a kultúry
– pracovno-technické
– prírodovedno – environmentálne
– spoločenských vied
– telovýchovy a športu

Formy výchovno – vzdelávacej činnosti
– pravidelná záujmová činnosť
– príležitostná, spontánna činnosť
– prázdninová činnosť