Centrum voľného času v Detve

4. novembra 1974 sa otvorili „brány„ novozaloženého Mestského domu pionierov a mládeže v Detve ako štátne mimoškolské výchovno – vzdelávacie zariadenie. Zakladateľkou a prvou riaditeľkou bola p. Hilda Miháľová. Nakoľko toto zariadenie nemalo vlastné priestory, podmienky pre činnosť MsDPM vytvoril ZK ROH PPS Detva. Najprv to bola pracovňa pre jednu

Forma výchovno – vzdelávacej činnosti: celoročná Výchovný jazyk : slovenský Druh školského zariadenia: štátne Zriaďovateľ: Mesto Detva Centrum voľné času vykonáva svoju činnosť podľa Zákona NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z.z., Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na dané školské roky, Štatútu a