Olympiáda v nemeckom jazyku 2022

Dňa 19.1.2022 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo 32. ročníka Olympiády z nemeckého jazyka v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a 2D.

Toho roku sa olympiády zúčastnili dve základné a dve stredné školy z detvianskeho okresu: ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, Gymnázium Detva a Spojená škola Detva (SOŠ a OA) a to v kategóriách 1A, 2A a 2B.
Cieľom olympiády je:

– prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v nemeckom jazyku,

– rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,

– zvyšovať záujem o štúdium nemeckého jazyka,

– umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

umožniť vyučujúcim nemeckého jazyka využívať úlohy a výsledky ONJ pre skvalitnenie vyučovania na ZŠ a SŠ,

– prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ.
Napriek nepriaznivej pandemickej situácie sme radi, že sa základné školy v detvianskom okrese stále zapájajú do okresných kôl olympiád konaných aspoň dištančnou formou. Častokrát je príprava a priebeh pre žiakov a učiteľov komplikovanejšia než by tak bolo pri forme prezenčnej.

Z okresného kola postupujú do krajského kola žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach a tak toho roku všetci zúčastnení žiaci postúpili. Gratulujeme a držíme palce pri ďalšom postupe.


Celkové poradie:1A


1. miesto – Michaela Svitaňová ZŠ J. Drdoša, Vígľaš – 46 bodov (úspešný riešiteľ)

2. miesto – Dominika Uhrová – ZŠ Kukučínova, Detva – 31 bodov (úspešný riešiteľ)2A1. miesto – Mária Ďuricová -Obchodná akadémia Detva – 24 bodov (úspešný riešiteľ)

2. miesto – Sára Ostrolucká – Obchodná akadémia Detva – 24 bodov (úspešný riešiteľ)2B1. miesto – Elena Tkáčová – Gymnázium Detva – 50 bodov (úspešný riešiteľ)

zdroj: IUVENTA