Matematická olympiáda Z5 a Z9 2023

Dňa 25. januára 2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo 72. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z5 (piaty ročník ZŠ) a Z9 (deviaty ročník ZŠ).

Toho roku sa olympiády zúčastnilo šesť škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Obrancov mieru, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, ZŠ s MŠ Krivec Hriňová a ZŠ Kriváň.

Poslaním MO je:

a) aktivizovať žiakov základných a stredných škôl v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti;

b) vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti; c) prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v matematike a podporovať ich odborný rast;

d) prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium matematiky a nadväzujúcich študijných odborov;

e) umožňovať učiteľom spätne využívať poznatky získané v MO na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Olympiády sa zúčastnilo 22 žiakov piateho ročníka a 13 žiakov deviateho ročníka. Úspešným riešiteľom olympiády je žiak, ktorý získa najmenej polovicu z celkového počtu bodov, ktorý je možné dosiahnuť (pre kategóriu Z5 je plný počet 18 bodov, pre kategóriu Z9 24 bodov). Kategória Z9 je postupová a úspešní riešitelia sa v prípade rozhodnutia organizátora krajského kola ďalej zúčastnia na krajskom kole olympiády, ktoré sa bude konať 28.3.2023.

Ďakujeme všetkým za účasť a taktiež ďakujeme učiteľom, ktorí opravovali testy žiakov.

Uspešní riešitelia:


Z5

1. miesto – Michaela Kmeťová – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová – 16 bodov

2. miesto – Hana Šufliarska – ZŠ Kriváň – 13 bodov

3. miesto – Ela Plavuchová – ZŠ Kukučínova, Detva – 12 bodov

Lukáš Tkáč – ZŠ Obrancov mieru Detva – 10 bodov

Nela Svoreňová – ZŠ Kukučínova Detva – 10 bodov

Samuel Šereš – ZŠ Kukučínova Detva – 10 bodov

Lukáš Paprnák – ZŠ s MŠ Krivec Hriňová – 9 bodov

Sára Mravcová – ZŠ Kriváň – 9 bodov

Šimon Křenek – ZŠ Obrancov mieru Detva – 9 bodov

Martin Kalamár – ZŠ s MŠ Školská Hriňová – 9 bodov

Z9

1. miesto – Terézia Ostrihoňová – ZŠ Kriváň – 12 bodov

1. miesto – Jakub Farbiak – ZŠ Vígľaš – 12 bodov