História

4. novembra 1974 sa otvorili „brány„ novozaloženého Mestského domu pionierov a mládeže v Detve ako štátne mimoškolské výchovno – vzdelávacie zariadenie. Zakladateľkou a prvou riaditeľkou bola p. Hilda Miháľová. Nakoľko toto zariadenie nemalo vlastné priestory, podmienky pre činnosť MsDPM vytvoril ZK ROH PPS Detva. Najprv to bola pracovňa pre jednu osobu o rozlohe 2 x 2,5 m, po dlhšom období s ďalšími pribúdajúcimi pracovníkmi pribudli aj ďalšie priestory. Okrem toho všetka krúžková činnosť sa taktiež robila v ZK ROH.

Prvý založený krúžok bol folklórny – tanečný, neskôr súbor Ratolesť o ktorý bol mimoriadny záujem zo strany detí, o čom nasvedčovalo prihlásených cez 80 žiakov ZŠ. Zo začiatku pokiaľ sa našiel vhodný vedúci krúžku, jeho činnosť zabezpečovala riaditeľka zariadenia spolu s členkou folklórneho súboru Detva sl. Adou Harachovou – Hlávkovou. Krúžok sa prvý – krát prezentoval na folklórnom festivale na amfiteátri v Detve, kde zožal prvý úspech. Jeho pravidelnú činnosť ocenili nielen rodičia, ale aj funkcionári FF.

V snahe čo najefektívnejšie využiť voľný čas detí, záujmová činnosť sa ďalej rozvíjala a postupne pribúdali ďalšie krúžky : hudobný – sláčikové nástroje, z ktorého neskôr vznikla ľudová hudba Detvančok, bábkarský, modelársky, rezbársky, turistický, dychové nástroje, šachový, fotografický, klub dievčat, detvianska výšivka a iné. Tieto viedli kvalifikovaní externí pracovníci, ktorých vedenie zariadenia získavalo z radov mladých technikov, inžinierov zo závodu PPS, z radov učiteľov, ale aj rodičov detí a pracovníkov MsDPM, ktorých rady sa úmerne rozširovali. Títo zabezpečovali aj ďalšiu mimoškolskú činnosť žiakov a to organizovaním rôznych podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrili :

Novoročné stretnutia pionierov s predstaviteľmi okresu, mesta a závodu

Lampiónové sprievody s veľkou účasťou detí a rodičov

Posedenia pod jedličkou

Stretnutia s Dedom Mrázom a Snehulienkou ktorých privážal záprah koní vo vyzdobenom koči

Týždeň pionierskych aktivít

Posedenie pri čaji

Branný pretek

100 jarných km

Cyklistické preteky

Stop dopravným nehodám

Miss bábika a iné

Po zrušení malotriednej školy v Detve – Stavanisku, riaditeľka MsDPM p. Miháľová, požiadala Okresný národný výbor – odbor školstva vo Zvolene o pridelenie tejto bývalej školy pre potreby detí nášho mesta, na turistickú základňu, čomu bolo vyhovené. Po ročnej prestavbe budovy a kompletnom vybavení, sa v školskom roku 1976 – 77 slávnostne otvorila. Záujmové krúžky ju využívali na sústredenia a to hlavne folklórny a ľudová hudba, uskutočňovali sa rôzne podujatia športové, prírodovedné, kultúrne. Krásna poloha turistickej základne, jej vybavenie, umožnilo organizovať bohatú letnú činnosť a to výmenou detí z Hurbanova, Vimperku v Čechách, Maďarska, Poľska od Baltického mora, Nemecka. Tábory boli aj v Patinciach, Mikulove v Slovenskom Raji a inde. Vybratí, úspešní pionieri sa zúčastnili Medzinárodných táborov mieru.

Pre rozvíjajúcu sa činnosť priestory ZK ROH už nepostačovali, preto bolo nevyhnutné vybudovať nové zariadenie. Po 10 rokoch od založenia MsDPM sa v „akcii Z“ vybudovala nová budova a 24. apríla 1984 riaditeľka p. Miháľová za účasti predstaviteľov mesta a vedúceho odboru školstva ONV p. J. Ozana prestrihla pásku a MsDPM odovzdala pionierom mesta. Slávnostnú atmosféru vytvoril súbor Ratolesť a ľudová hudba Detvančok, ktorí boli držiteľmi viacerých ocenení nielen celoštátnych, ale aj medzinárodných.

V nových priestoroch našli uplatnenie krúžky umelecké, ale aj technické : dráhových, leteckých, lodných, plastových modelárov a neskôr krúžky výpočtovej techniky už pod vedením nového riaditeľa p. Milana Lakotu. Neskôr sa stala riaditeľkou p. Jana Kováčiková a MsDPM sa premenoval na Dom detí a mládeže. Ten v roku 1990 sa opäť premenoval na Centrum voľného času – Trend. Názov vzišiel z tanečnej veľmi úspešnej skupiny Trend, ktorá pracovala v zariadení.

Od založenia až podnes si svoje prvenstvo stále drží DFS Ratolesť a DĽH Detvanček. Nie menej úspešnými sú aj naďalej krúžky moderného tanca. TS Stings sa zúčastňuje rôznych súťaží nielen slovenského, ale aj európskeho a svetového rozmeru, kde získali niekoľko ocenení – niekoľkonásobný Majster a Vicemajster Slovenska, Majster sveta a dvojnásobný Vicemajster sveta, druhý Vicemajster sveta. V zariadení okrem záujmovej činnosti sa naďalej pripravuje aj príležitostná činnosť s rôznorodým zameraním.

Hilda Miháľová – prvá riaditeľka MsDPM Detva