Ratolesť – prípravka

Veková skupina: 1. stupeň ZŠ

Vedúci krúžku: Jaroslav Uhrín, Dis. art

Ročný poplatok:

Miesto konania: CVČ Trend

Frekvencia: 2x týždenne